Felanmälan

Hållbarhet på Slättö

Slättö ska bidra positivt till samhällsutvecklingen genom att utveckla, förädla och förvalta hållbara fastigheter med begränsad påverkan på klimatet och jordens ekosystem. Vi skapar trygga och hälsosamma miljöer som motiverar hyresgästerna att själva bidra till en mer hållbar värld.

Att bedriva ett integrerat hållbarhetsarbete ställer höga krav. Från idéstadie, genom beslutsprocess, mot färdigställande av projekt, under förvaltning och vidare mot eventuell avyttring - Hållbarhetsaspekterna beaktas genom hela vår värdekedja. Genom våra fonder skapar vi samhällen och platser för framtiden.

Vi stödjer UN Global Compact

Slättö Förvaltning AB har signerat UN Global Compact. För oss är det en självklarhet att verka för de tio principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption genom ansvarsfullt företagande. Under 2021 genomförde vi vår första Communication on progress. 

Slättös Uppförandekod samt Uppförandekod för leverantörer bygger på UN Global Compacts tio principer.

Un pri

Slättö Förvaltning AB är anslutna till UN PRI och vi har därmed förbundit oss att integrera deras sex principer gällande ansvarsfulla investeringar samt att årligen rapportera resultatet av arbetet.
  1. Slättö ska beakta miljömässiga, sociala samt ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  2. Slättö ska vara en aktiv ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  3. Slättö ska eftersträva att ge öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
  4. Slättö ska verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer.
  5. Slättö ska samarbeta med andra aktörer för att implementering av PRI effektiviseras.
  6. Slättö ska årligen rapportera och redovisa hur arbetet med ansvarsfrågorna implementeras.