Investor Relations

Allmän information om våra fonder

Slättö Förvaltning AB har sedan 2016 tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF). Slättö Förvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn.

Sedan 2013 har sju alternativa investeringsfonder skapats. Tre fonder har avyttrat sina tillgångar varav två drivs under avveckling och en fjärde fond har påbörjat avyttring av sina tillgångar. Investerare i fonderna är svenska och nordeuropeiska institutioner, pensionsbolag, samt ett mindre antal family office’s.

Information om finansiell hävstång

Slättös fonder upptar primärt lån med säkerheter i respektive fonds underliggande tillgångar. Fondernas högsta tillåtna hävstång framgår av vid var tid gällande aktieägaravtal. Aktuell belåning framgår av delårsrapport. Investerare som önskar ytterligare information avseende belåning, säkerheter samt hävstång är välkomna att kontakta Slättö.

Information om hantering av intressekonflikter

Slättö Förvaltning AB har ett övergripande ansvar att identifiera och hantera intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten. Bolaget har antagit en instruktion för hantering av intressekonflikter. Investerare som önskar ytterligare information om hantering av intressekonflikter är välkomna att kontakta Slättö.

Information om hantering av personuppgifter enligt GDPR

Integritetspolicy för Slättö Förvaltning AB finner du här.

Information om bolagets strategier för utövande av rösträtt

För var och en av fonderna kommer, utifrån den specifika fondens förutsättningar, rösträtter att utövas i investerarnas gemensamma intresse. Rösträtter kommer endast utövas i enlighet med fondernas mål och placeringsinriktning. Investerare som önskar ytterligare information om bolagets strategier för utövande av röster är välkomna att kontakta Slättö.

Slättös fonder

Fonder förvaltade av Slättö Förvaltning AB kommer indirekt att äga fastigheter och bedriva fastighetsprojekt genom bolag.

Fonderna rapporterar löpande sin utveckling och du som investerare kan finna mer djupgående information via länkarna nedan.