Hållbarhet

Hållbarhet

Vi vill bidra positivt till samhällsutvecklingen

Slättö ska bidra positivt till samhällsutvecklingen genom att utveckla, förädla och förvalta hållbara fastigheter som har begränsad påverkan på klimatet och jordens ekosystem, som skapar trygga och hälsosamma miljöer och som motiverar hyresgästerna att själva bidra till en mer hållbar värld.

Att bedriva ett integrerat hållbarhetsarbete ställer höga krav på oss som bolag. Från idéstadie, genom beslutsprocess, mot färdigställande av projekt, under förvaltning och vidare mot eventuell avyttring;  hållbarhetsaspekterna beaktas genom hela vår värdekedja. Genom våra fonder bygger, förädlar och förvaltar vi fastigheter som skapar samhällen och platser för framtiden.

Endorser-Logo

Vi stödjer UN Global Compact

Slättö Förvaltning AB har signerat UN Global Compact. För oss är det en självklarhet att verka för de tio principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption genom ansvarsfullt företagande. Under året kommer vi genomföra vår första Communication on progress.

Slättös uppförandekod samt vår uppförandekod för leverantörer bygger på UN Global Compacts tio principer.

UN PRI

Slättö Förvaltning AB har anslutit sig till UN PRI och därmed förbinder vi oss till att integrera de sex principer gällande ansvarsfulla investeringar samt årligen rapportera resultatet av arbetet.

PrintPRI Sig White V1
  • Slättö skall beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  • Slättö skall vara en aktiv ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  • Slättö skall eftersträva att ge öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
  • Slättö skall verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer.
  • Slättö skall samarbeta med andra aktörer för att implementering av PRI effektiviseras.
  • Slättö skall årligen rapportera och redovisa hur arbetet med ansvarsfrågorna implementeras

Vår agenda

Intressentgrupper som deltagit i väsentlighetsanalysen 

Investerare
Finansiärer
Rådgivare
Ägare
Hyresgäster
Leverantörer
Styrelse
Medarbetare
Ledning
Kommuner
Samarbetspartner

Vår agenda

- Slättö genom hållbar utveckling

Under 2020 genomfördes en mer omfattande genomlysning av hållbarhetsområdet i syfte att identifiera väsentliga hållbarhetsområden för Slättös fortsatta hållbarhetsarbete. Väsentlighetsanalysen utfördes genom att omvärldsfaktorer analyserades, interna analyser för att säkerställa att alla affärsområden inkluderades och beaktades samt genom dialog med bolagets samtliga intressentgrupper, dels genom enskilda möten, dels genom en webbaserad undersökning.

Utifrån väsentlighetsanalysen och de prioriterade hållbarhetsfrågorna har Slättö definierat tre huvudområden som utgör grunden för att säkerställa Slättö genom hållbar utveckling. Vår agenda skapar en helhet av det ansvar vi har samt vårt arbete i dag och framåt.

Klimat-Miljö

Miljö & Klimat – Vi står alla inför en enorm utmaning med att begränsa den globala uppvärmningen. Under året har medvetenheten kring klimatfrågan och viljan att förändra fått ett rejält fäste, ansvarskänslan har vidgats och förståelsen ökat. Slättö vars investeringar görs i att utveckla, förädla och förvalta fastigheter, bär ett stort ansvar i den omställningen. Behovet och efterfrågan av fler bostäder är fortsatt högt, under år 2020 rådde det bostadsbrist i tre fjärdedelar av landets kommuner.

Vi på Slättö ska fortsätta bidra positivt till stadsutvecklingen genom hållbar utveckling av fastigheter som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina. Slättö ska aktivt arbeta med omställningen och eftersträva en klimatneutral verksamhet. Investeringar bedöms utifrån klimat och miljömässiga aspekter i syfte att identifiera och främja material, konstruktioner och installationer med lägre påverkan på klimatet och miljön.

samlad-kompetens-ikon

På Slättö – Den samlade kompetens som Slättö besitter genom våra medarbetare utgör en stor del av bolagets framgång.  För Slättö är det av största vikt att vår arbetsplats präglas av en inkluderande och utvecklande kultur där olikheter ska beaktas och främjas. Vi på Slättö ska aldrig kompromissa med den höga affärsetiken som verksamheten bygger på och allt arbete vi gör ska syfta till hög transparens och stolthet. Vi är helt övertygande om att välmående och prestation går hand i hand, att erbjuda medarbetare ett långtgående friskvårdsprogram skapar förutsättningar för både den privata och arbetsmässiga hälsan.

icons8-city

Samverkan – I det dagliga arbetet samverkar vi med många olika aktörer, det är allt från daglig kontakt med våra hyresgäster till entreprenadleverantörer och finansiärer. Våra leverantörer och samarbetspartners utgör en betydande roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi ska tillsammans skapa förutsättningarna för en hållbar värdekedja genom att känna ansvar utanför den direkta verksamheten. Vi vet att vi har stor möjlighet att påverka, dels genom nära samarbeten och tydlig kravställning vid vad av leverantörer, dels genom att vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att verka, leva och bo i välmående och trygga miljöer.

Till Vår Agenda kopplas delområden med målsättningar för att tydligt kunna följa upp arbetet, vidta förbättringsåtgärder i ett tidigt skede samt kartlägga möjligheter och utmaningar. Målsättningarna har kopplats till ett urval av FN:s globala mål.

white_Klimat-Miljö

Miljö & Klimat
- Hur påverkar vi?

Koldioxidutsläppen
Cirkularitet
Energieffektivisering

white_samlad_kompetens

På Slättö
- Hur fungerar vi?

Trygg och inkluderande arbetsplats
Kompetensutveckling
Jämställdhet och mångfald

white_icons8-city

Samverkan
- Hur samverkar vi med vår omvärld?

Affärsetik och transparens
Hållbar leverantörskedja
Hållbar stadsutveckling

Slättös hållbarhetsarbete är och ska vara integrerat i det dagliga arbetet som sker inom samtliga affärsområden. För att säkerställa detta fastställs ramverk och riktlinjer som antas och revideras av bolagets styrelse årligen. Våra investeringar ska bygga på välgrundade beslut genom att hållbarhetskriterier och väsentliga hållbarhetsrisker vägs in i syfte att säkerställa långsiktig värdeutveckling.

Referensprojekt

Slättö är med och bidrar till hållbara städer

Här skapas framtiden!

Slättö är en del av förverkligandet att omvandla Norrtälje Hamn från ett gammalt industriområde till en marin mötesplats där hållbarhet står i fokus. Under första delen av 2021 kommer projektet Rödalen att påbörjas. Projektets övergripande målsättning och syfte är att uppnå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan under byggnation såsom under fastighetens livscykel.

I projektet har miljö- och klimatpåverkan beaktats vid vad av material och konstruktion i syfte att minska avtrycket. Detta genom att materialval ska främja långsiktighet, öka andelen användning av lokala resurser samt möjliggöra för slutna kretslopp. Fastigheten utformas i enlighet med Miljöbyggnad Silver som utöver miljömässiga krav beaktar sociala aspekter i form av ljudnivå, inomhusklimat under sommar- och vinterhalvåret samt dagsljus. Förnyelsebar energi kommer lokalt att produceras genom att solceller monteras på tak. Den energi som där skapas kommer kunna nyttjas för att ladda elfordon eller delvis förse fastigheten med hushållsel.

För hyresgästerna erbjuds odlingsmöjlighet på både gård och tak. Mer ekologiskt och närodlat än så blir det inte. Man har även beaktat hyresgästernas möjlighet att bidra positivt till hållbara transporter genom elfordonspooler. Tidtabell för kollektivtrafik kommer visas i realtid på digitala skärmar, allt för att göra kvarteret långsiktigt hållbart.

Rödalen kommer bland annat innebära:

  • Minskad klimatpåverkan genom förnyelsebara material och minskade transporter i jämförelse med traditionell byggnation.
  • Lokalt producerad solenergi som förser laddbara fordon med energi.
  • Mobilitetslösningar som möjliggör hållbara transporter för hyresgäster.
  • Odlingsmöjligheter för hyresgäster.

Policydokument

Policydokument och riktlinjer

Styrelsen i Slättö Förvaltning AB antar policydokument och instruktioner vilka ligger till grund för styrning av bolaget och fonder förvaltade av bolaget. Styrdokumenten revideras årligen samt justeras vid behov. Riktlinjer och handböcker beslutas av VD för Slättö Förvaltning AB.

Slättö är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av risker som har betydelse för framtida utveckling av verksamheten. Bolagets riskhantering är en central del av den årliga strategiprocessen och innefattar verksamhetens hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisker avser en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller möjlig betydande negativ påverkan på investeringens värde eller verksamhetens lönsamhet. Riskanalysen och hanteringen syftar till att fastställa att hållbarhetsriskerna är i linje med bolagets riskaptit samt identifiera och vidta åtgärder som syftar till att minska , undvika och följa upp hållbarhetsriskerna. För Slättö Förvaltning AB är instruktion för riskhantering bolagets styrande dokument gällande hur hållbarhetsrisker ska inkluderas och beaktas.

Nedan redogörs för policydokument, instruktioner och riktlinjer, vilka är en väsentlig del utav bolagets styrning och hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker hanteras i bolagets årliga riskhanteringsprocess som syftar till att identifiera väsentliga risker i hela verksamheten och värdekedjan, säkerställa styrning samt vidta åtgärder för hantering av exponeringen för riskerna. Bolagets instruktion för riskhantering är det interna styrdokument som reglerar riskhanteringen. De hållbarhetsrisker som identifieras som väsentliga för bolaget hanteras vidare i processen för framtagande av underlag vid investeringsbeslut.

Slättö har fattat beslut om att investeringar i fastighetstillgångar avsedda för verksamhet som inte är i linje med bolagets hållbarhetsambitioner och som därigenom utgör en väsentlig risk för investeringen, ska exkluderas. Enligt beslutet görs investeringar inte i fastighetstillgångar som är avsedda för utvinning, lagring, transport eller försäljning av fossila bränslen.

Detsamma gäller fastighetstillgångar som är avsedda för verksamhet inom produktion, lagring, försäljning eller transport av alkohol, tobak och illegala droger, vapen och krigsmaterial, kommersiell spelverksamhet, verksamhet som bryter mot internationella normer och konventioner eller verksamhet som kraftigt negativt påverkar miljö och klimat genom att inte beakta gällande lagstiftning. Undantag kan godtas av Slättös ledning i samband med att en åtgärdsplan om förändrad avsedd verksamhet i fastighetstillgången antas, vilket innebär att undantag kan gälla under en övergångsperiod under förutsättning att omställningsplan finns.

Slättös identifierade hållbarhetsrisker rör regelefterlevnad, klimatförändring, avsaknad av miljöcertifierade fastigheter, arbetsmiljö och säkerhet, leverantörskedja, bristande livscykelanalyser, finansiering samt föroreningar. Bedömning sker vid varje investeringsbeslut och åtgärder vidtas vid identifierade väsentliga hållbarhetsrisker. Därmed säkerställs Slättö att riskexponeringen hålls inom givna ramar för bolaget och av bolaget förvaltade fonder.

Ersättningspolicy

Vid bedömning av rörlig ersättning ska det säkerställas att rörlig ersättning inte bygger på agerande som innebär överdriven riskexponering.

Negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Slättö Förvaltning AB, LEI-nr 894500GBUVMFIJU64210, samt bolagets förvaltade fonder och därvid förvaltade dotterbolag, beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling vid investeringsbeslut. Implementering av beaktandet, i enlighet med beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenser nedan, sker från den 10 mars 2021, full redogörelse av resultatet av beaktandet kommer att ske i rapporteringen för verksamhetsåret 2022. ​

Fondernas tillgångar finns i bolag som ägs direkt eller indirekt av fonderna. Dessa bolag kommer innefattas i redovisningen och kommer inte anges särskilt. ​

Vid investeringsbeslut beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Indikatorer från den tekniska standarden framtagen av ESMA avseende investeringar i fastighetstillgångar inkluderas vid investeringsbeslut. Bolagets väsentlighetsanalys  av hållbarhetsområdet ligger till grund för identifiering och prioritering. Vid investeringsbeslut beaktas i) ändamål avsett för fastighetstillgången, ii) energiprestanda samt energikälla, iii) utsläpp av växthusgaser, iv) avfallshantering under driftskedet av fastighetstillgången, v) klimatberäkning av projekt vid nyproduktion och större renoveringar, vi) beaktandet av biologisk mångfald och ekosystem samt vii) markföroreningar.

Årlig utvärdering av hållbarhetsaspekterna vid investeringsbeslut kommer ske i syfte att säkerställa korrekt identifiering och prioritering av hantering och åtgärder samt processer och arbetsrutiner.

Slättös investeringskommitté fattar beslut om investeringar i de fonder förvaltade av bolaget. Investeringskommittén är utsedd av bolagets styrelse. I Slättös Policy för investeringskommitté klargörs på vilken grund investeringsbeslut ska fattas. Redogörelse för extern teknisk- och/eller miljömässig due diligence i förekommande fall samt hur och på vilket sätt ESG-kriterierna beaktats, ska inkluderas i underlaget. ESG-kriterierna inkluderar i) antagna hållbarhetsmål som grundar sig i den väsentlighetsanalys som genomförts, ii) väsentliga hållbarhetsrisker, iii) typ av investering som ska exkluderas då den inte är i linje med bolagets hållbarhetsstrategi iv) samt hållbarhetskriterier som dels bygger på den hittills föreslagna tekniska standard, dels på indikatorer som Slättö identifierat som prioriterade genom väsentlighetsanalys.

Vid identifiering av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling vidtas åtgärder för att minimera riskerna och därmed de negativa konsekvenserna för hållbar utveckling.

Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Slättö Core Plus och Slättö Value Add I främjar miljömässiga och sociala egenskaper genom att hållbarhetsaspekter, miljömässiga såsom sociala egenskaper, beaktas vid investeringsbeslut. Detta genom att i) beakta och vidta åtgärder för effektiviserad energiprestanda samt främjad användning av förnyelsebar energi, ii) minskade utsläpp för fastighetstillgången (även vid projekt och nyproduktion), iii) eftersträva och därmed öka andelen fastighetstillgångar som miljöcertifieras samt iv) säkerställa säkra och inkluderande arbetsplatser, även i utvecklingsprojekt där Slättö är beställare.

Investeringar i fastighetstillgångar avsedda för verksamhet som står i strid med bolagets hållbarhetsarbete och riskhantering exkluderas.

Detta sker och säkerställs genom i) interna styrdokument som kravställer hur och vad som ska beaktas och inkluderas vid investeringsbeslut, ii) krav på datainsamling för mätning och uppföljning i syfte att över tid uppnå bättre hållbarhetsprestanda samt iii) genom externa krav främst på entreprenadleverantör då bolaget anser att fonden har ett stort ansvar som beställare.  Vid upphandling och inköp premieras hög hållbarhetsprestanda. Fonden ska säkerställa att lagar och förordningar efterlevs internt såväl som externt genom tydliggörande av krav och interna styrdokument.