Styrelse & Ledning

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen är ansvarig för att organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter samt Bolagets styrning, riskhantering och kontroll sker i enlighet med bestämmelserna i ABL, andra tillämpliga lagar och bestämmelser samt Bolagsordningen.

Styrelsen består av Per Berggren (styrelseordförande), Georg Ehrnrooth (styrelseledamot), Magnus Meyer (styrelseledamot), Barbro Lilieholm (styrelseledamot) och Ulrika Danielsson (styrelseledamot). Magnus Meyer, Barbro Lilieholm och Ulrika Danielsson är att betrakta som oberoende styrelseledamöter eftersom varken Magnus Meyer, Barbro Lilieholm eller Ulrika Danielsson har ett ägande i Bolaget och inte heller är anställda i Bolaget eller i koncernen. Tre av sex ledamöter är därmed oberoende.

Styrelsens arbete

Styrelsen ska anta en strategi och ett verksamhetsmål som ska gälla för Bolagets verksamhet. Därtill ska Styrelsen kontrollera att strategin och verksamhetsmålet efterföljs. Styrelsen ska i huvudsak besluta i frågor som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av väsentlig betydelse. Väsentliga förändringar som rör Bolagets verksamhet och organisation ska beslutas av Styrelsen. Styrelsen ska dessutom ha en övervakande roll.

Styrelsens ledamöter ska, med de begränsningar som följer av ABL och denna arbetsordning, utföra styrelsearbetet gemensamt eller av ett utskott eller en särskilt utsedd ledamot om uppgifter delegerats till utskottet eller ledamoten.

Styrelsen är ansvarig för att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar samt Bolagsordningen i den utsträckning det reglerar eventuella skyldigheter för Bolaget samt att hänskjuta frågor som rör ändring av Bolagets verksamhetsmål eller omfattning till bolagsstämman.

Det ankommer särskilt på Styrelsen att:

Besluta om Bolagets övergripande organisation, utse och entlediga VD och ställföreträdande VD, tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att Bolagets organisationsstruktur säkerställer en rättvis behandling av investerare, fortlöpande övervaka och bedöma Bolagets ekonomiska situation, tillse att Bolagets finansiella rapporter upprättas och offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar och regler, godkänna Bolagets ekonomiska prognos och att regelbundet följa upp prognosen, samt varje år efter årsstämman och vid ordinarie styrelsesammanträde, se över och vid behov uppdatera arbetsinstruktionen för VD och andra bolagsrättsliga organ som inrättats av Styrelsen.

Styrelse

Per Berggren

Per Berggren

Ordförande

Per Berggren har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen med roller i ledande befattning från bland annat Wihlborgs Fastigheter AB, Fabege AB (publ), Bostads AB Drott och Skanska Fastigheter Stockholm Aktiebolag samt som verkställande direktör för Jernhusen AB och Hemsö Fastighets AB. Per Berggren har arbetat med exploateringsfrågor och utvecklingsprojekt i många av Sveriges kommuner. Per Berggren har en omfattande erfarenhet av att arbeta mot den offentliga sektorn samt i bolag med publik profil.

Per Berggren är styrelseledamot i Castellum AB samt SSM Holding AB.

Per Berggren har läst ekonomi vid Stockholms universitet och är utbildad civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Magnus Meyer

Magnus Meyer

Ledamot

Magnus Meyer är VD för WSP Europe och WSP Sverige. Var tidigare VD för Tengbomgruppen och haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Styrelseledamot i Bygg-Fast och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och Hemsö.

Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.

Ulrika Danielsson

Ulrika Danielsson

Ledamot

Ulrika Danielsson har 20 års erfarenhet från Castellum och är sedan 2014 CFO. Var dessförinnan Ekonomidirektör och varit medlem av koncernledningen sedan 2006. Är även IR-ansvarig och ansvarig för IT och Riskhantering på Castellum. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet och ledamot av ersättningsutskottet i Alligator Bioscience. Medlem i Fastighetsägarnas Sveriges Redovisningsgrupp samt varit engagerad i EPRA (European Public Real Estate Association):s Reporting & Accounting Committee under 2006-2013.

Ulrika är utbildad civilekonom vid Göteborgs universitet.

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth

Ledamot

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i eQ Abp och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A., Fennogens Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som eQ Group Abp och Caverion Abp. Georg är också styrelseledamot Paavo Nurmi Foundation, Anders Wall Foundation samt ordförande i Louise and Göran Ehrnrooth Foundation.

Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog.

Barbro Lilieholm

Barbro Lilieholm

Ledamot

Konsultverksamhet inom juridik och skatt i egna firman Lilieholm Law Firm samt deltidsanställd som ansvarig för riskfunktionen i Idun Livförsäkrings AB. Styrelseordförande i Origo Capital AB och styrelseledamot i Trude Asset Management AB. Medlem i HSB Stockholms ekonomiutskott och i Fondbolagens förenings juridik/compliance och skattegrupp.

Barbro är utbildad vid Stockholms- respektive Uppsala universitet och har en master of laws. Hon har tidigare varit juristchef i SEB Asset Management och bolagsjurist i Skandia och Trygg-Hansa.

Ledning

JK_hemsida_ny

Johan Karlsson

VD

Johan Karlsson är grundare och indirekt majoritetsägare i Slättö Förvaltning.

JL_hemsida_ny_3

Jens Lackmann

Operativ chef

Jens Lackmann har över 25 års erfarenhet från produktion och fastighetsutveckling inom den svenska och europeiska fastighetsmarknaden. Han kommer senast från tjänsten som VD på Strabag Projektutveckling och har dessförinnan arbetat som utvecklingschef på Fabege samt regionchef på PEAB Stockholm. Jens har sedan starten av Slättö drivit utveckling- och byggfrågor i samtliga av Slättös projekt med ett ständigt fokus på utvecklings-, kvalitets-, och hållbarhetsfrågor.

ED_hemsida_ny_2

Erik Dansbo

Investeringschef

Erik Dansbo har mer än 12 års erfarenhet från fastighetsmarknaden. Erik kommer närmast från Cushman & Wakefield där han var partner och arbetade med fastighetstransaktioner. Tidigare har Erik varit partner hos Catella Corporate Finans samt arbetat med investeringar hos fondförvaltaren Areim. Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Revisorer

Ernst & Young revisionsbyrå

Revisionsbolaget Ernst & Young med Mikael Ikonen som ansvarig revisor är bolagets externa revisor. Revisorn granskar bland annat räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för Fonderna.

Revisor Slättö