Styrelse

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen är ansvarig för att organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter samt Bolagets styrning, riskhantering och kontroll sker i enlighet med bestämmelserna i ABL, andra tillämpliga lagar och bestämmelser samt Bolagsordningen.

Styrelsen består av Stefan Glevén (styrelseordförande), Ulrika Danielsson (styrelseledamot), Georg Ehrnrooth (styrelseledamot), Ann Grevelius (styrelseledamot), Jan Litborn (styrelseledamot) och Magnus Meyer (styrelseledamot). Ulrika Danielsson, Ann Grevelius, Jan Litborn och Magnus Meyer är att betrakta som oberoende styrelseledamöter eftersom varken Ulrika Danielsson, Ann Grevelius, Jan Litborn eller Magnus Meyer har ett ägande i Bolaget och inte heller är anställda i Bolaget eller i koncernen. Fyra av sex ledamöter är därmed oberoende.

Allmänt om styrelsens sammansättning

Vid sammansättningen av styrelsen har Slättö noggrant övervägt vilken kombination av insikter, erfarenheter och kompetens som ger bäst förutsättningar att driva verksamheten. Med insikter och erfarenhet avses teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet från olika verksamhetsområden samt praktisk erfarenhet av företagsledning. Övervägandena har tagit sin utgångspunkt i hela styrelsens sammansättning och Slättös uppfattning är att varje enskild ledamot inte behöver ha en specifik teoretisk kunskap eller erfarenhet men att en samlad kompetens behöver finnas representerad i styrelsen. Därigenom säkerställs en tillräckligt bred och tillräckligt djup kompetens.

Urvalet och bedömningen av varje styrelseledamots kompetens har baserats på dokumenterad specifik kunskap och praktisk erfarenhet samt personlighet.

Den kompetens som Bolaget bland annat anser att styrelsen ska besitta är:

  • erfarenhet avseende den aktuella verksamheten,
  • förvaltning,
  • riskhantering och regelefterlevnad, samt
  • hantering och utveckling av placeringsstrategier.

Bolaget bedömer att en styrelse med åtminstone tre oberoende styrelseledamöter ger goda förutsättningarna för att styrelsen ska kunna säkerställa att investerarnas intressen tillvaratas.

Styrelsens arbete

Styrelsen ska anta en strategi och ett verksamhetsmål som ska gälla för Bolagets verksamhet. Därtill ska Styrelsen kontrollera att strategin och verksamhetsmålet efterföljs. Styrelsen ska i huvudsak besluta i frågor som med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av väsentlig betydelse. Väsentliga förändringar som rör Bolagets verksamhet och organisation ska beslutas av Styrelsen. Styrelsen ska dessutom ha en övervakande roll.

Styrelsens ledamöter ska, med de begränsningar som följer av ABL och denna arbetsordning, utföra styrelsearbetet gemensamt eller av ett utskott eller en särskilt utsedd ledamot om uppgifter delegerats till utskottet eller ledamoten.

Styrelsen är ansvarig för att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar samt Bolagsordningen i den utsträckning det reglerar eventuella skyldigheter för Bolaget samt att hänskjuta frågor som rör ändring av Bolagets verksamhetsmål eller omfattning till bolagsstämman.

Det ankommer särskilt på Styrelsen att:

Besluta om Bolagets övergripande organisation, utse och entlediga VD och ställföreträdande VD, tillse att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att Bolagets organisationsstruktur säkerställer en rättvis behandling av investerare, fortlöpande övervaka och bedöma Bolagets ekonomiska situation, tillse att Bolagets finansiella rapporter upprättas och offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar och regler, godkänna Bolagets ekonomiska prognos och att regelbundet följa upp prognosen, samt varje år efter årsstämman och vid ordinarie styrelsesammanträde, se över och vid behov uppdatera arbetsinstruktionen för VD och andra bolagsrättsliga organ som inrättats av Styrelsen.

Styrelse

Stefan_Gleven_Styrelse

Stefan Glevén

Ordförande

Stefan har en bakgrund som senior partner på EQT där han arbetat i 15 år, bland annat som Head of Nordics och Head of North America vid EQT Infrastructure.

Ulrika Danielsson

Ulrika Danielsson

Ledamot

Ulrika Danielsson har 20 års erfarenhet från Castellum och är sedan 2014 CFO.  Var dessförinnan Ekonomidirektör och varit medlem av koncernledningen sedan 2006. Är även IR-ansvarig och ansvarig för IT&Innovation samt Riskhantering på Castellum. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John Mattson Fastighetsföretagen AB. Medlem i Fastighetsägarnas Sveriges Redovisningsgrupp samt varit engagerad i EPRA (European Public Real Estate Association):s Reporting & Accounting Committee under 2006-2013.

Ulrika Danielsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Ulrika är utbildad civilekonom vid Göteborgs universitet.

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth

Ledamot

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i eQ Abp och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A., Fennogens Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som eQ Group Abp och Caverion Abp. Georg är också styrelseledamot i Sampo plc, Paavo Nurmi Foundation, Anders Wall Foundation samt ordförande i Louise and Göran Ehrnrooth Foundation.

Georg Ehrnrooth är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare

Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog.

Hemsida_AG

Ann Grevelius

Ledamot

Ann Grevelius har 24 års erfarenhet från bank- och finanssektorn. Ann är numera verksam inom Fintech och sitter i styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning, Carneo AB, Halvarsson och Halvarsson Group, Nasdaqs bolagskommitté, TP European Growth, Open Payments Europé AB och PregLife AB.

Ann Grevelius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Ann är utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet.

Hemsida_JL_2

Jan Litborn

Ledamot

Jan Litborn är specialiserad på M&A, bolags- och värdepappersrätt. Jan har mångårig erfarenhet av transaktioner inom fastighets-, retail- och life science branscherna. Jan har även lång och meriterande erfarenhet av styrelseuppdrag och bolagsstyrningsfrågor såväl i börsnoterade bolag som i ägarledda företag.

Han har sedan början av 90-talet handhaft kvalificerade uppdrag inom fastighets-, bank- och finanssektorn.

Jan Litborn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Jan innehar en jur kand från Stockholms universitet.

Magnus Meyer

Magnus Meyer

Ledamot

Magnus Meyer är VD för WSP Europe. Magnus var tidigare VD för Tengbomgruppen och har haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Magnus är styrelseledamot i Vasakronan, HiQ och Kinnarps och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och Hemsö.

Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.

Revisorer

Ernst & Young revisionsbyrå

Revisionsbolaget Ernst & Young med Mikael Ikonen som ansvarig revisor är bolagets externa revisor. Revisorn granskar bland annat räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för Fonderna.

Revisor Slättö